ค่านิยมร่วม

พวกเราชาวไพฑูรย์กล่องกระดาษมีค่านิยมร่วมกันดังนี้

ใส่ใจลูกค้า มีวินัยทั่วหน้า พัฒนาสร้างสรรค์ ร่วมกันรับผิดชอบ รอบคอบคุณภาพ รักษาสิ่งแวดล้อมเพียบพร้อมความปลอดภัย