พันธกิจ

  • มุ่งสร้างคุณค่าและความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนร่วมในธุรกิจอาทิเช่น ลูกค้า ผู้ขาย ผู้ถือหุ้น และพนักงานทุกท่าน
  • มุ่งสร้างสรรค์และพัฒนาการผลิตบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกและการให้บริการอย่างครบวงจร
  • มุ่งมั่นความเป็นเลิศในการบริหารและการจัดการโดยยึดหลักพุทธศาสนา
  • ส่งเสริมการสร้างคุณค่าโดยการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  • มุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจควบคู่กับการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม