ประวัติบริษัท

  • พ.ศ.2521 ก่อตั้งและเริ่มดำเนินกิจการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกภายใต้ชื่อ "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไพฑูรย์อุตสาหกรรมกล่องกระดาษ"
  • พ.ศ.2535 เพิ่มทุนจดทะเบียน  พร้อมเปลี่ยนสถานะและชื่อเป็น  ”บริษัท ไพฑูรย์กล่องกระดาษ จำกัด”
  • พ.ศ.2537 ย้ายและขยายฐานการผลิตมา  ณ  จังหวัดสมุทรสาคร บนเนื้อที่กว่า 16 ไร่ (ปัจจุบัน กว่า 30ไร่)
  • พ.ศ.2539 เริ่มกระบวนการผลิตแผ่นกระดาษลูกฟูกโดยนำเข้าและติดตั้งเครื่องเดินแผ่นกระดาษลูกฟูกจากประเทศญี่ปุ่น 
  • พ.ศ.2544 เพิ่มอัตรากำลังการผลิตแผ่นกระดาษลูกฟูกโดยนำเข้าเครื่องเดินแผ่นกระดาษลูกฟูก เครื่องที่ 2 จากประเทศญี่ปุ่นพร้อมทั้ง จัดตั้งบริษัทในเครือใหม่เพื่อการนำเข้าและจำหน่ายเครื่องจักรทุกชนิดสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกจากประเทศญี่ปุ่นโดยใช้ชื่อว่า "บริษัท พี.เอ็ม.พี.เทรดดิ้งจำกัด"
  • พ.ศ.2548 สร้างอาคารโรงงานเพิ่มอีก 2 หลัง พร้อมเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 45 ล้านบาท จนถึงปัจจุบัน
  • พ.ศ.2553 ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO9001:2008 และเข้าร่วมโครงการ MDICP รุ่นที่ 13 เพื่อการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในอุตสาหกรรมการผลิต